Nákupný košík
Počet položiek: ks
Hodnota:
Zobraziť košík
Sortiment

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.stolickovo.sk

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.stolickovo.sk upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru a registrácie odberateľa.

2. Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

2.1 Dodávateľom sa rozumie spoločnosť REMOS spol. s r.o. so sídlom na Tomášikovej 26, 82101 Bratislava. IČO:35890941, IČ DPH: SK2021841635, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu stolickovo.sk

2.2 Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou REMOS spol. s r.o.

2.3 Produkt znamená realizáciu dodávky tovarov z internetového obchodu na základe vystavenia online objednávky priamo cez stolickovo.sk alebo podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy, ktorá sa považuje za záväznu.

3. Objednávka produktu

3.1 Odberateľ objednáva produkt alebo služby u dodávateľa:

  • online objednávkovým formulárom cez www.stolickovo.sk,
  • e-mailom na adrese: info@stolickovo.sk
  • telefonicky na číslach +421 908 150 555, +421 903 736 366, objednávka sa stáva platnou až po písomnom potvrdení na e-mailovú adresu: info@stolickovo.sk.

3.2 Objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, fakturačné údaje, adresu pre doručenie tovaru, ak je iná ako fakturačná, názov tovaru, kód tovaru, cenu za kus a počty kusov.

3.3 Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná. V prípade, že odberateľ upustí od záväznej objednávky, môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % kúpnej ceny za objednaný produkt, od objednávky ktorého odberateľ upustil. Odberateľ sa zaväzuje túto zmluvnú pokutu do 14 dní zaplatiť.

4. Odber a dodávka tovaru

4.1 Odber produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom a to formou:

  • osobne na adrese dodávateľa
  • prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík prvej tiredy
  • alebo kuriérskou službou

4.2 Pri osobnom prevzatí produktu z prevádzky dodávateľa, odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, telefonickej alebo mailovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.

4.3 Cena prepravy tovaru bude účtovaná na základe údajov uvedených v objednávke. V prípade objemnejšieho tovaru čoho následkom je zvýšenie finančných prostriedkov na prepravu tovaru bude táto doprava účtovaná na základe osobitných podmienok. Na žiadosť odberateľa je možné zabezpečiť aj expresnú prepravu tovaru. Náklady s touto prepravou budú preúčtované odberateľovi v plnej výške. Odberateľ bude telefonicky informovaný o zmene ceny dopravy. Nová cena dopravy bude na základe súhlasu odberateľa uvedená v objednávke, ktorá bude zaslana na mail odberateľa.

4.4 Ak nie je dohodnuté inak, bežná dodacia doba tovaru je od 3 dní až do 4 týždňov. Vzhľadom na charakter tovaru si dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob alebo na základe iných nepredvídateľných skutočností. Odberateľovi v tom prípade nevzniká nárok na zrušenie ostaného záväzne objednaného tovaru. Odberateľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa nie sú uvádzané termíny dodávok záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

5. Ceny a zľavy

5.1 Zoznam produktu aj s predajnými cenami (Cena A) je obsiahnutý na stolickovo.sk. Z týchto cien má odberateľ právo na zľavy, ktoré sa uplatňujú podľa vernostného programu.

5.2 Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.

5.3 Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo všeobecných obchodných podmienkach a iných zmluvách.

5.4 Cena produktu je uvádzaná bez DPH a nezahŕňa náklady za dopravu, balné a poistenie.

6. Spôsob platby

6.1 Platba sa vykonáva na základe zálohovej faktúry v plnej výške objednaného tovaru a dopravy vystavenej dodávateľom. Platby sa vykonávajú v eurách. Zadržanie platby alebo krátenie platby z dôvodu protipohľadávok je neprípustné, pokiaľ písomne nebolo dohodnuté inak.

6.2 Po pripísaní fakturovanej čiastky na bankový účet dodávateľa vám bude tovar zaslaný (podľa článku 4. Odber a dodávka tovaru) spolu s daňovým dokladom pre potreby účtovníctva.

7. Vlastníctvo produktu a riziká

7.1 Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplnym uhradením ceny a ďalších čiastok, ktoré majú byť uhradené na účet dodávateľa. 
 
7.2 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku včasného nedodania produktu, vady na produkte, nevyhovujúcej potlače, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

7.3 Neplnenie alebo porušenie záväzku dodávateľa, týkajúce sa jednej alebo viacerých čiastočných dodávok nemá za následok zrušenie obchodného vzťahu s odberateľom vo vzťahu k produktom a službám už dodaným alebo ešte nedodaným.

8. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

8.1 Záručná doba na produkt dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. Záruka je určená písomnou formou dokladom o kúpe. Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky. 

8.2 Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) poškodenie pri dobere tovaru, je odberateľ povinný oznámiť nedostatky na tovare okamžite, najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.

8.3 Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady na adresu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady. Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom s ich detailným upresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád.

8.4 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.

8.5 Dodávateľ nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách, zapríčinených mechanicky, prírodnou katastrofou, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

8.6 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku vady na produkte, nevyhovujúcej potlače alebo včasného nevyriadenia reklamácie.

9. Storno objednávky

9.1 Odberateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

9.2 V prípade stornovania potvrdenej objednávky je odberateľ povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Dodávateľ si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie odberateľa zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

9.3 Zrušenie objednávky po prijatí zálohovej platby, ktorá určuje začiatok výroby a počas výroby nie je možné, odberateľ je povinný tovar či službu odobrať a uhradiť v plnej výške.

9.4 Tovar, ktorý bol dodávateľom doručený nie je možné vrátiť (okrem podmienok uvedených v článku 8. Záručné lehoty a reklamačný poriadok) vzhľadom na skutočnosť, že tovar bol pre odberateľa vyrobený na zákazku. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy či záväznej objednávky, pokiaľ je dôvodom odstúpenia zmena názoru kupujúceho ohľadne farby, rozmerov či inej základnej špecifikácie tovaru po uzatvorení zmluvy či zaslaní záväznej objednávky. Pri predaji na obchodnú spoločnosť alebo živnosť sa neriadi spotrebiteľským zákonom ale obchodným. Tým pádom vrátenie tovaru nie je možné ani jeho výmena za iný.

9.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať odberateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť.

10.2 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.3 Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov pre obdobie od 25.05.2018 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES1. Dodávateľ
Spoločnosť REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, Bratislava, IČO: 35890941, info@remos.sk, 0908150555 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,GDPR").

2. Dotknutá osoba
Dotknutou osobou ste Vy (Odberateľ- Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou REMOS spol. s r.o), pretože Vaše osobné údaje spoločnosť REMOS spol. s r.o. spracúva.

3. Osobné údaje
Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť REMOS spol. s r.o. spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch / len za účelom plnenia zákonných povinností podľa Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

4. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Odberateľ poskytuje svoje osobné údaje dodávateľovi: meno a priezvisko, telefón, mailovú adresu, dodacie a fakturačné adresy. Odberateľ poskytuje osobné údaje dodávateľovi dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia dodávateľ nemôže riadne plniť zmluvu s odberateľom a preto ju nebude možné s odberateľom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je komunikácia s odberateľom, vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia odberateľa, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Ak Odberateľ požiada o registráciu, resp. prejaví svoj súhlas so zaradením do obchodnej spolupráce, zároveň tým udelí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadostiach, formulároch resp. v prihláškach na účely vedenia registrácie a/alebo obchodnej spolupráce.

5. Zdroje osobných údajov
Odberateľ prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom. Odberateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa.

6. Doba uchovávania údajov
Odberateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas
• po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
• po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie zmluvného vzťahu
• na dobu neurčitú alebo do odvolania písomnou formou

7. Odvolanie súhlasu
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu odberateľa dodávateľovi.

8. Príjemcovia osobných údajov Spoločnosť REMOS spol. s r.o., spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Vaše osobné údaje svojím obchodným partnerom (napr.: Kuriérske spoločnosti – UPS, DPD, Totrans ...)

9. Spôsob spracúvania osobných údajov
Dodávateľ spracúva Vaše osobné údaje elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré prevádzkuje alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov, alebo telefonicky prostredníctvom call centra. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v listinnej podobe (napr. zmluvy, účtovné a daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.

10. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
• Dodávateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel spracovania osobných údajov
• Dodávateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
• Dodávateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom.

11. Záverečné ustanovenia
Ako Odberateľ som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som dodávateľovi poskytol dobrovoľne a som oprávnený ich kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako Odberateľ prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Ako Odberateľ prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Dodávateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní.

Tieto podmienku naberajú platnosť dňom 25.5.2018.

Copyright © Stoličkovo.sk @ REMOS spol. s r.o. 2003 - 2024  Facebook
Nastavenie súborov cookies

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies. Viac informácií o Cookies a úpravu ich používania nájdete v časti Zásady používania súborov cookie

Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky.


Produkt bol pridaný do košíka